07.02.2020

7,6 милиони денари од камати и 26,5 илјади долари од дивидени во пензиските фондови

Ве информираме дека во периодот од 03.02.2020 до 05.02.2020 година, на сметката на Сава пензиски фонд пристигнаа следните приливи:

  • 02.2020 година на сметката на Сава пензиски фонд, пристигнаa приливи од камати во вкупен износ од 1.014.869,00 денари и 68.108,00 денари, по основ на орочени депозити во Силк Роуд Банка АД Скопје и Стопанска банка АД Битола.
  • 02.2020 година на сметката на Сава пензиски фонд, пристигна прилив од дивиденда во износ од 14.120,40 долари, од инвестираните средства во компанијата Verizon Communications Inc.
  • 02.2020 година на сметката на Сава пензиски фонд, пристигна прилив од дивиденда во износ од 11.769,10 долари, од инвестираните средства во компанијата PNC Financial Services Group.
  • 02.2020 година пристигнаa приливи од камати во вкупен износ од 2.800.000,00 денари, 2.799.266,00 денари и 468.345,00 денари, по основ на орочени депозити во Централна Кооперативна Банка АД Скопје, ПроКредит банка АД Скопје и Охридска банка АД Скопје, соодветно.

Во период од 04.02.2020 до 05.02.2020 година, на сметката на Сава пензија плус пристигнаа следните приливи:

  • 02.2020 година пристигна прилив од дивиденда во износ од 353,01 долари, од инвестираните средства во компанијата Verizon Communications Inc.
  • 02.2020 година на сметката на Сава пензија плус, пристигна прилив од дивиденда во износ од 337,29 долари, од инвестираните средства во компанијата PNC Financial Services Group.
  • 02.2020 година пристигнаa приливи од камати во вкупен износ од 280.000,00 денари, 139.963,00 денари и 35.126,00 денари, по основ на орочени депозити во Централна Кооперативна Банка АД Скопје, ПроКредит банка АД Скопје и Охридска банка АД Скопје, соодветно.

Овие приливи кои се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензиските фондови, им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на пензиските фондови и пропорционално се распределуваат на нивните сметки.

Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензиските фондови имате на https://www.sava-penzisko.mk/mk-mk/company/financial-report/2019/