09.03.2020

Над 58 илјади франци дивиденда од Novartis AG во пензиските фондови

Ве информираме дека во период од 02.03.2020 до 05.03.2020 година, на сметката на Сава пензиски фонд пристигнаа следните приливи:

02.03.2020 - камати во износ од 2.637.732,00 денари, 1.035.644,00 денари и 117.151,00 денари, по основ на орочени депозити во Халкбанк АД Скопје, Силк Роуд банка АД Скопје и ТТК банка АД Скопје, соодветно.

03.03.2020 - дивиденда во износ од 13.610,62 долари, од инвестираните средства во компанијата Wells Fargo & Co.

03.03.2020 - камата во износ од 16.793,00 денари, по основ на орочен депозит во Стопанска банка АД Битола.

05.03.2020 - дивиденда во износ од 56.621,86 франци, од инвестираните средства во компанијата Novartis AG.

05.03.2020 - камата во износ од 438.097,00 денари, по основ на орочен депозит во Охридска банка АД Скопје.

На сметката на Сава пензија плус во период од 02.03.2020 до 05.03.2020 година пристигнаа следните приливи:

02.03.2020 - камати во износ од 109.733,00 денари и 8.709,00 денари по основ на орочени депозити во Халкбанк АД Скопје и Стопанска банка АД Битола, соодветно.

03.03.2020 - дивиденда во износ од 379,49 долари, од инвестираните средства во компанијата Wells Fargo & Co.

05.03.2020 - дивиденда во износ од 1.781,36 франци, од инвестираните средства во компанијата Novartis AG.

05.03.2020 - камати во износ од 75.170,00 денари и 32.857,00 денари, по основ на орочени депозити во Универзална Инвестициона банка АД Скопје и  Охридска банка АД Скопје, соодветно.

Овие приливи кои се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензискиот фонд, им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондот и пропорционално се распределуваат на нивните сметки.

Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензискиот имате на https://www.sava-penzisko.mk/mk-mk/company/financial-report/2019/