25.06.2020

Успешното инвестирање на пензиските заштеди носат значајни приливи од камати и дивиденди за членовите на Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Инвестирајќи ги средствата на домашниот и странските пазари Сава пензиско друштво остварува принос кој што се распределува на сметките на членовите во Сава пензиски фонд и Сава пензија плус. На овој начин растат пензиските заштеди на идните пензионери.

Во период од 11.06.2020 до 20.06.2020 во Сава пензиски фонд пристигнати се приливи од камати во износ од 2.639.788,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки.

За истиот овој период пристигнати се приливи од дивиденда во вкупен износ од 251.790,10 долари и 6.223,00 евра од следните компании и инвестициски фондови:

- 6.223,00 евра, од инвестираните средства во компанијата Anheuser-Busch InBev SA/NV;

- 18.692,10 долари, од инвестираните средства во компанијата Chevron Corp;

- 11.559,45 долари, од инвестираните средства во компанијата United Parcel Service Inc;

- 5.674,51 долари, од инвестираните средства во компанијата Microsoft Corp;

- 33.010,81 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares Stoxx  Europe 600 Ucits ETF (DE);

- 25.834,05 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares Edge Msci Min Vol Global ETF;

- 10.024,34 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares Msci Poland ETF;

- 1.756,68 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares Msci Canada ETF;

- 3.275,84 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares Msci Sweden ETF;

- 51.422,77 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares Msci Japan ETF;

- 38.350,90 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Ishares Msci United Kingdom ETF;

- 29.463,70 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Ishares Global Tech ETF;

-11.862,44 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Ishares U.S. Energy ETF и

-10.862,51 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Ishares Msci Turkey ETF.

На сметката на Сава пензија плус во периодот од 11.06.2020 до 20.06.2020 година пристигнати се приливи од камати во износ од 130.153,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки.

За истиот овој период пристигнати се приливи од дивиденди во вкупен износ од 7.699,94 долари и 158,55 евра од кои:

- 158,55 евра, од инвестираните средства во компанијата Anheuser-Busch InBev SA/NV;

- 679,96 долари, од инвестираните средства во компанијата Chevron Corp;

- 346,43 долари, од инвестираните средства во компанијата United Parcel Service Inc;

- 230,26 долари, од инвестираните средства во компанијата Microsoft Corp;

- 754,66 евра, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares Stoxx Europe 600 Ucits ETF (DE);

- 1.114,54 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares Edge Msci Min Vol Global ETF;

- 450,69 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares Msci Poland ETF;

- 131,03 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares Msci Canada ETF;

- 149,06 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares Msci Sweden ETF;

- 1.697,65 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares Msci Japan ETF;

- 1.119,03 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares Msci  United Kingdom ETF;

- 520,03 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares Global Tech ETF; 

- 203,09 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares U.S. Energy ETF и

- 303,51 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares Msci Turkey ETF.

Овие приливи им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондовите. Во редовните квартални финансиски извештаи објавени на веб страната на Друштвото www.sava-penzisko.mk се содржани подетални информации за тоа во кој финансиски инструменти и компании се инвестираат средствата.

Дополнително членовите преку мобилна апликација Сава пензиско план во секое време имаат детален увид во својата пензиска заштеда и имаат можност преку редовни нотификации да бидат известени секогаш кога ќе им бидат уплатени придонеси.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk