06.09.2019

Прилив од 13.610,62 долари на сметката на Сава пензиски фонд

Почитувани,

Ве информираме дека на ден 04.09.2019 година на сметката на Сава пензиски фонд пристигна прилив од дивиденда во износ од 13.610,62 долари, од инвестираните средства во компанијата Wells Fargo & Co. На истиот датум пристигна прилив од камата од инвестици во домашни државни обврзници, во износ од 2.500.110,00 денари и прилив од камата во износ од 16.986,00 денари, по основ на орочен депозит во Халкбанк АД Скопје.

Ве информираме дека на ден 04.09.2019 година на сметката на Сава пензија плус пристигна прилив од дивиденда во износ од 379,49 долари, од инвестираните средства во компанијата Wells Fargo & Co. На истиот датум пристигна прилив од камата во износ од 168.000,00 денари, по основ на орочен депозит во Универзална Инвестициона Банка АД Скопје. 

Овие приливи кои се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензискиот фонд, им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондот и пропорционално се распределуваат на нивните сметки.

Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензискиот фонд имате на https://www.sava-penzisko.mk/mk-mk/company/financial-report/2019/

 Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk