Финансиски извештаи 2019

Финансиски извештаи

Неревидиран основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 31.03.2019

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 31.03.2019

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензија плус заклучно со 31.03.2019

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 30.06.2019

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 30.06.2019

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензија плус заклучно со 30.06.2019

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 30.09.2019

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 30.09.2019

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензија плус заклучно со 30.09.2019

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензиски фонд за период од 01.01.2019 до 31.12.2019

Неревиидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензија плус за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 

 

Годишен извештај

Годишен ревидиран финансиски извештај за Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Годишен ревидиран финансиски извештај за Сава пензиски фонд

Годишен ревидиран финансиски извештај за Сава пензија плус

 Извештаи од акционерски собранија

 Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец август 2019

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јули 2019

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јуни 2019

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец мај 2019

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец април 2019

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јануари 2019

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец Ноември 2019