11.09.2019

Пристигнати приливи од камата и дивиденда во пензиските фондови

Почитувани,

Ве информираме дека во периодот од 05.09.2019 до 09.09.2019 година на сметката на Сава пензиски фонд пристигнаа следните приливи: 

 За истиот период од 05.09.2019 до 09.09.2019 година, на сметката на Сава пензија плус пристигнаа следните приливи: 

Овие приливи се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензиските фондови, им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондовите и пропорционално се распределуваат на нивните сметки.

Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензиските фондови имате на https://www.sava-penzisko.mk/mk-mk/company/financial-report/2019/

 

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk