31.12.2020

Крајот на годината го означуваме со приливи од над 32 милиони денари од камати и над 200 илјади долари од дивиденди во пензиските фондови со кои управуваме

Ве информираме дека во периодот од 18.12.2020 до 27.12.2020 година на сметките на пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д. Скопје пристигнати се приливи од камати во вкупен износ од 32.300.838,00 денари и приливи од дивиденди во вкупен износ од 211.628,08 американски долари.

 Во Сава пензиски фонд пристигнаа приливи од камати во износ од 1.023.872,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и приливи од камати од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 30.920.598,00 денари.

Во истиот овој период на сметката на Сава пензиски фонд, пристигнаа приливи од дивиденда во износ од:

 • 22.204,38 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares Edge MSCI Min Vol Global ETF;
 • 7.153,58 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares MSCI Poland ETF;
 • 2.621,90 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares MSCI Canada ETF;
 • 10.108,24 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares MSCI Sweden ETF;
 • 36.012,40 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares MSCI Japan ETF;
 • 39.289,84 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Ishares MSCI United Kingdom ETF;
 • 28.240,97 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Ishares Global Tech ETF;
 • 13.004,73 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Ishares U.S. Energy ETF;
 • 7.051,02 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Ishares MSCI Turkey ETF;
 • 10.456,86 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Ishares Iboxx Investment Grade Corporate Bond ETF;
 • 2.626,04 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Schwab US TIPS ETF;
 • 3.533,86 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Communication Services Select Sector SPDR Fund и
 • 22.900,66 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Utilities Select Sector SPDR Fund.

На сметката на Сава пензија плус пристигнаа приливи од камати во износ од 12.926,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и приливи од камати од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 343.442,00 денари.

 По основ на дивиденди во Сава пензија плус пристигнаа приливи во износ од:

 • 957,94 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares Edge MSCI Min Vol Global ETF;
 • 254,25 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares MSCI Poland ETF;
 • 195,57 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares MSCI Canada ETF;
 • 459,94 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares MSCI Sweden ETF;
 • 126,86 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares MSCI Japan ETF;
 • 352,26 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Ishares MSCI United Kingdom ETF;
 • 498,45 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Ishares Global Tech ETF;
 • 260,98 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Ishares U.S. Energy ETF;
 • 230,96 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Ishares MSCI Turkey ETF;
 • 236,19 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Ishares Iboxx Investment Grade Corporate Bond ETF;
 • 130,64 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Schwab US TIPS ETF;
 • 76,74 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Communication Services Select Sector SPDR Fund и
 • 642,82 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд фонд Utilities Select Sector SPDR Fund.

Овие приливи се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензискиот фонд, им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондот и пропорционално се распределуваат на нивните сметки.

 Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензискиот фонд имате во редовните финансиски извештаи кои се објавуваат на веб страната на Друштвото.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk