Финансиски извештаи 2018

Финансиски извештаи

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 31.03.2018
Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 31.03.2018
Неревидирани финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 31.03.2018

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д Скопје заклучно со 30.06.2018

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 30.06.2018

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензија плус заклучно со 30.06.2018

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 30.09.2018

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 30.09.2018

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензија плус заклучно со 30.09.2018

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д Скопје заклучно со 31.12.2018

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 31.12.2018

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензија плус заклучно со 31.12.2018

 

Годишен извештај

Годишен ревидиран финансиски извештај за Сава пензиско друштво а.д Скопје за 2018 година

Годишен ревидиран финансиски извештај за Сава пензиски фонд за 2018 година

Годишен ревидиран финансиски извештај за Сава пензија плус за 2018 година

Годишен извештај за 2018 година

Извештаи од акционерски собранија

Извештај од одржани акционерски собранија Јануари 2018
Извештај од одржани акционерски собранија Март 2018
Извештај за одржани акционерски собранија Април 2018
Извештај за одржани акционерски собранија Мај 2018
Извештај за одржани акционерски собранија Јуни 2018
Извештај за одржани акционерски собранија Јули 2018
Извештај за одржани акционерски собранија Септември 2018
Извештај за одржани акционерски собранија Ноември 2018
Извештај за одржани акционерски собранија Декември 2018